3 fysiska butiker
Fri frakt över 1 000 kr
Snabba leveranser

Kärcher Intensive Djuprengöring RM 750

Kraftfullt djuprengöringsmedel som effektivt avlägsnar de svåraste fläckar som olja, fett, sot, blod och proteiner. Låg skumbildning. Särskilt lämpad för golvrengöring med maskin och för bearbetning med maskiner för hårda ytor. NTA-fri.

 • Förpackning, 10 liter

Läs mer om produkten »Kärcher Intensive Djuprengöring RM 750

Art nr

Fördelar
• Intensiv grundrengöring för användning i högtrycks- och golvrengöringsenheter
• För grundlig rengöring av tungt nedsmutsade industrigolvbeläggningar
• Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
• Verkar snabbt.
• Lätt skummande.
• Särskilt produktiv
• Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
• Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren
• NTA-fri

Användningsområden
• Transport och transportutrustning
• 
Bil/motortvätt
• 
Detaljtvätt
• 
Golvrengöring
• 
Ytavfettning

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EU-direktiven:

 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
  H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  P405 Förvaras inlåst.
  P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

Relaterade produkter

Rengöringsmedel - Kärcher Intensive Djuprengöring RM 750 - ctl00_cph1_relArts_pg25603_exprodimg

Kärcher FloorPro Golvrengöring RM 756

Rengöringsmedel - Kärcher Intensive Djuprengöring RM 750 - ctl00_cph1_relArts_pg19488_exprodimg

Kärcher Golvrengöring RM 755 ES

Rengöringsmedel - Kärcher Intensive Djuprengöring RM 750 - ctl00_cph1_relArts_pg19196_exprodimg

Kärcher PressurePro Rengöringsmedel RM 81

 • Rengöringsmedel - Kärcher Intensive Djuprengöring RM 750 - ctl00_f_gelia-cmyk-2015-png_listimg Rengöringsmedel - Kärcher Intensive Djuprengöring RM 750 - ctl00_f_140px-color-weber-png_listimg Rengöringsmedel - Kärcher Intensive Djuprengöring RM 750 - ctl00_f_140px-color-klippo-png_listimg Rengöringsmedel - Kärcher Intensive Djuprengöring RM 750 - ctl00_f_140px-color-karcher-png_listimg Rengöringsmedel - Kärcher Intensive Djuprengöring RM 750 - ctl00_f_140px-color-gardena-png_listimg Rengöringsmedel - Kärcher Intensive Djuprengöring RM 750 - ctl00_f_140px-color-husqvarna-png_listimg
 • Rengöringsmedel - Kärcher Intensive Djuprengöring RM 750 - ctl00_f_140px-color-fogelsta-png_listimg
 Facebook_ikon.gif  instagram_ikon.gif  youtube_ikon.gif