Liljekvists integritetspolicy

Vi på Liljekvists.com tycker att dina personuppgifter är viktiga och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter. Med vår integritetspolicy förklarar vi vilken typ av information vi samlar in och hur den används. I samband med att du lägger en order hos oss så godkänner du behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är:
Liljekvists Motor AB
556331-8293
Industrigatan 14, 312 34 Laholm
Sverige

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp eller ifyllande av formulär) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress, köp- och orderhistorik.

Hur används dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelande om leveransstatus. Uppgifterna kan användas i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser då uppgifterna överförs till andra bolag och tredjepartsleverantörer i egenskap av analysunderlag. Uppgifterna kan även användas i kreditupplysningssyfte i samband med köp på uppdrag av betalnings- och kreditföretag.

Uppgifterna kan användas för statistik, nyhetsbrev, identifikation, utskick per post, sms och e-post. Om du vill avbryta denna typ av marknadsföring kan du alltid kontakta vår kundtjänst. I varje utskick i form av nyhetsbrev har du som kund möjlighet att avregistrera dig från dessa.

För att kunna upprätthålla en god servicenivå mot dig som kund dokumenterar vi all kundkommunikation som sker via e-post. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter.

Liljekvists.com använder annonstjänster från tredjepart. De annonsfunktioner som vi använder oss av är intresse-, demografi- och remarketingbaserade inriktningsmetoder. Uppgifterna används för att förse dig med relevant information och marknadsföring på vår och andra sidor. Vi använder oss av Googles annonstjänster, klicka här för att läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data.

Vid köp av maskin från Husqvarna registreras produkten i Husqvarnas leverantörs garantiregister och i förekommande fall register för uppkopplade produkter. Kund och artikelinformation kan komma att delas med försäkringsbolag som erbjuder extra försäkring till aktuell produkt, helt utan köp krav. Registreringen av maskinen grundas på service, garanti-hantering, fysiskt åtkomstskydd för att förhindra obehörig åtkomst, påverkan, stöld och fullföljande av uppkopplade tjänster som ingår i maskinerna. Det följs enligt köpeavtalet.

Med vem delar vi personuppgifterna?

Betallösningar Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.
För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med Klarna. Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt bolagens villkor. Se klarnas villkor.

Transportbolag/Fraktbolag/Logtrade/Dropshipping Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.
Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.

Direktmarknadsföring Rättslig grund: Samtycke från kund
För att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster så använder vi oss av ett externt CRM-system där vi lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundservice.

Myndigheter Rättslig grund: Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Uppgifter för marknadsföring sparas tills du avregistrerar dig.
Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till sju år.

 

Dina rättigheter

Här kommer en sammanfattning av de rättigheter du som registrerad har enligt GDPR följer nedan.

 

Rätt att återkalla samtycke

När behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke som laglig grund, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via den kontaktinformation som anges längst ner i denna integritetspolicy.

Rätt till information

Du har rätt att få information om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i sådana fall få en kopia av dessa tillsammans med information om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, kategorier av mottagare av personuppgifterna, lagringstid, dina rättigheter avseende behandlingen, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering), information om säkerhetsmekanismer som tillämpas vid ev. överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES och, om uppgifterna inte inhämtats från dig, var uppgifterna kommer från.

Rätt till rättelse

Om de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta eller komplettera dessa utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har ofta rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål raderar dina personuppgifter. Så är fallet när (i) personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de behandlats, (ii) du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, (iii) du har invänt mot behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte, eller mot behandling som sker med stöd av intresseavvägning som rättslig grund och vi inte kan påvisa avgörande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, (iv) behandlingen inte sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, (v) personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller (vi) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter vi stödjer på den rättsliga grunden intresseavvägning, inbegripet t.ex. profilering. Därutöver har du alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Vi kommer då inte längre behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Så är fallet när (i) du anser att personuppgifterna inte är korrekta och du inväntar vår kontroll av personuppgifternas riktighet, (ii) behandlingen är olaglig och du istället för att personuppgifterna raderas önskar att behandlingen begränsas, (iii) vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller (iv) när du har invänt mot behandling som stödjer sig på intresseavvägning och du väntar på att kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina ska slutföras.

Rätt till dataportabilitet

När personuppgifter du tillhandahållit oss behandlas automatiserat och med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig som rättslig grund har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

 

Säkerhet

Liljekvists.com säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada. Liljekvists.com använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen, den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att effektivisera våra tjänster samt för att öka säkerheten på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats.

Om du inte accepterar cookies kan du direkt i din webbläsare ställa in så att den automatiskt nekar lagring av cookies, där kan du också ställa in så att din webbläsare informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie och även radera tidigare lagrade cookies. Om du vill avsäga dig personifierad marknadsföring via Google kan du klicka här.

Liljekvists.com använder Google Analytics som tillhandhålls av Google. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Google använder informationen för att utvärdera användningen av webbsidan och sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan.

Begränsning

Liljekvists webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Ovanstående integritetspolicy gäller enbart Liljekvists.com och endast på denna webbplats tar vi ansvar för. När du klickar dig vidare till en annan webbplats bör du läsa den aktuella integritetspolicyn för respektive webbplats.

Förändringar av integritetspolicy

Liljekvists Motor AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy för att uppfylla eventuella nya juridiska och tekniska krav.